قبل از ورود به بخش دوم تعاليم عاليه اسلام، لازم است بدانيم كه اصول عقايد اسلام، ارتباط به فكر و انديشه انسان دارد، لذا بايد اعتقاد به آن از روى دليل و اجتهاد باشد، امّا فروع دين كه دامنه وسيع آن، همه جزئيّات و كليّات زندگى، حركات و سكنات انسان، از قبل از تولّد تا بعد از وفات را در برمى گيرد و انسان - غالباً - نمى رسد در همه آنها اجتهاد كند، مى تواند در آن از مجتهد جامع الشرايطى تقليد نمايد.

 

از آنجا كه فروع دين اسلام بسيار است، ما تنها به ده مورد مهم و معروف آن اشاره نموده، سپس به بيان بعضى ديگر كه احتياج به كمى توضيح دارد مى پردازيم:

 

 

فروع دين اسلام بسيار است و ما به ذكر ده‏تاى آن مى‏پردازيم:


1 ـ نماز.

 

2 ـ روزه.

 

3 ـ خمس.

 

4 ـ زكات.

 

5 ـ حج.

 

6 ـ جهاد.

 

7 ـ امر به معروف.

 

8 ـ نهى از منكر.

 

9 ـ تولى.

 

10 ـ تبرى.

 

بايد دانست كه احكام و دستورات ديگرى مانند خريد و فروش، ازدواج، قصاص، ديات، قضاوت و... از فروع دين است.

 


اول: نماز

 

نماز بر دو قسم است: واجب و مستحب:

 

نماز واجب:


نمازهاى واجب بر چند قسم است كه مهمترين آنها نمازهاى شبانه روزى است.

در شبانه روز واجب است پنج مرتبه نماز بخوانيم:

 

1 ـ نماز صبح، و آن دو ركعت است كه وقتش از طلوع فجر تا طلوع آفتاب مى‏باشد.

 

2 ـ نماز ظهر، و آن چهار ركعت است.

 

3 ـ نماز عصر، و آن چهار ركعت است. (وقت اين دو نماز از اول ظهر تا غروب آفتاب است).

 

4 ـ نماز مغرب، و آن سه ركعت است.

 

5 ـ نماز عشاء، و آن چهار ركعت است. (وقت اين دو نماز از اول مغرب تا نيمه شب شرعى است).

اين طريق نماز خواندن براى كسى است كه مسافر نيست ولى شخص مسافر بايستى نمازهاى چهار ركعتى خود: (ظهر، عصر، عشاء) را مانند نماز صبح دو ركعتى بخواند.

 

نماز مستحب:


نمازهاى مستحبى، زياد است و مهمترين آنها نافله‏هاى شبانه روزى است بدين طريق:

 

1 ـ نافله صبح دو ركعت و وقت خواندن آن پيش از نماز صبح است.

 

2 ـ نافله ظهر، هشت ركعت است و بايد دو ركعت دو ركعت خوانده شود و وقت آن قبل از ظهر است.

 

3 ـ نافله عصر، هشت ركعت است كه بايد قبل از عصر و دو ركعت دو ركعت خواند.

 

4 ـ نافله مغرب چهار ركعت است كه بعد از مغرب دو ركعت دو ركعت بايد خواند.

 

5 ـ نافله عشاء دو ركعت است كه بعد از نماز عشاء نشسته خوانده مى‏شود.

 

6 ـ نافله شب، يازده ركعت است، كه دو ركعت دو ركعت بايد خواند. و ركعت يازدهمى را تنها بجا آورد و وقت آن از نيمه شب تا اذان صبح است تمام اين نافله‏ها را بايستى مانند نماز صبح بجا آورد بجز اينكه در نيت باهم فرق دارند.

 

 

دوم: روزه

 

بر هر فرد مكلف واجب است كه: در ماه مبارك رمضان اگر مريض يا مسافر يا حائض يا معذور بعذر ديگرى نباشد روزه بگيرد، روز عبارت است از اينكه انسان پيش از اذان صبح نيت كند كه: فردا روزه مى‏گيرم قربة الى الله، و از اول شفق تا مغرب شرعى از مفطراتى كه روزه را باطل مى‏كند دورى نمايد: و مفطرات نه چيز است:


1 ـ خوردن و آشاميدن.

 

2 ـ جماع.

 

3 ـ استمناء.

 

4 ـ اماله نمودن با چيز روان.

 

5 ـ رساندن غبار غليظ به حلق.

 

6 ـ باقى ماندن بر جنابت تا طلوع شفق.

 

7 ـ فروبردن سر بزير آب.

 

8 ـ دروغ بستن به خدا و پيامبر و امام(ع).

 

9 ـ قى عمدى.

 

رمضان

 

چند مسأله:


1 ـ اول ماه رمضان و اول ماه شوال، به يكى از سه چيز ثابت مى‏گردد:

 

ألف ـ ديدن ماه.

ب ـ دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه: ماه را ديده‏اند.

ت ـ حاكم شرع حكم دهد كه: ماه ديده شده.

 

2 ـ كسى كه در ماه رمضان روزه خود را عمدا بشكند براى كفاره آن يكى از اين سه كار را بايد بجا آورد:

 

ألف ـ يا شصت روز روزه بگيرد.

ب ـ يا شصت فقير را سير كند.

ت ـ يا بنده مؤمنى را آزاد كند.

 

3 ـ بر هر مكلفى كه مى‏تواند، واجب است در روز عيد فطر براى خود و هركه نان خور او است براى هريك نفر مقدار تقريبا سه كيلو گرم گندم، يا جو يا ذرت، بعنوان (زكات فطره) بپردازد و نيز مى‏تواند قيمت هريك را حساب كرده به فقرا رد كند.

 

4 ـ مستحب است در روز عيد فطر (نماز عيد) خوانده شود. (در اين مسأله اختلاف است).

 


سوم: خمس

 

خمس عبارت است از يك پنجم مال كه در اين هفت چيز واجب مى‏شود:

 

1 ـ سودى كه از راه: تجارت، كشاورزى، اجاره مستغلات و هرنوع كسب مشروع بدست مىآيد، كه پس از گذراندن مخارج ساليانه بايد خمس آنچه پس انداز مى‏شود پرداخت گردد.

 

2 ـ معادن طلا، نقره، نفت، نمك، آهن و مانند آن.

 

3 ـ گنج، هركس گنجى را يافت خمس آن با شرايطش واجب مى‏شود.

 

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام، در صورتى كه مقدار حرام و صاحب آن را نداند.

 

5 ـ آنچه از جواهرات دريا بوسيله فرورفتن در آب (غواصى) بدست آورند، مانند صدف و مرجان و...

 

6 ـ غنيمت جنگى كه در حال جنگ و يا دفاع از كفار بدست مى‏آيد.

 

7 ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد يا بنحو ديگر به كافر منتقل شود.

 

خمس بدو قسمت تقسيم مى‏گردد:


1 ـ نصف آن براى سادات فقير كه نمى‏توانند كسب كنند.

 

2 ـ نصف ديگر آن، به مجتهد عادل داده مى‏شود كه در راه مصارف اسلامى مصرف كند.

 

 

چهارم: زكات

 

زكات بر نه چيز واجب است:


1 ـ خرما.

 

2 ـ كشمش.

 

3 ـ گندم.

 

4 ـ جو.

 

5 ـ شتر.

 

6 ـ گوسفند.

 

7 ـ گاو.

 

8 ـ طلا.

 

9 ـ نقره.


و زكات مال التجاره مستحب است. زكات در هشت مورد به مصرف مى‏رسد:


1 ـ فقير.

 

2 ـ مسكين، و آن كسى است كه از فقير سخت‏تر مى‏گذراند.

 

3 ـ مأمورين وصول زكات.

 

4 ـ كافرانى كه اگر زكات به آنها داده شود به اسلام مايل شوند.

 

5 ـ در راه آزاد كردن بردگان.

 

6 ـ بدهكارى كه نمى‏تواند وام خود را بپردازد.

 

7 ـ (سبيل الله) مانند ساختن مسجد و پل و هركارى كه براى مسلمانان نفع عمومى دارد.

 

8 ـ (ابن السبيل): مسافرى كه در سفر مانده است، گرچه در شهر خودش ثروتمند است.

 

اگر مردم اين دو حق واجب: (خمس و زكات) را بپردازند بر روى زمين مستمندى باقى نمى‏ماند و مصالح اسلامى تعطيل نمى‏گرديد، همانطورى كه تاريخ مسلمانان صدر اسلام كه بقوانين اسلام عزيز رفتار مى‏كردند شاهد زنده‏اى برگفتار ماست.

 

 

پنجم: حج

 

يكى از اركان اسلام حج است و بر هر فرد مكلفى كه قدرت داشته باشد، واجب است در مدت عمر يك بار براى انجام مراسم حج به مكه (خانه خدا) برود.

 

مراسم حج بر دو قسم است:

 

قسم اول: عمره، و آن عبارت است از:

 

1 ـ احرام، يعنى: لباسهاى خود را در آورده و دو جامه كه به آن احرام مى‏گويند بپوشد.

 

2 ـ طواف عمره، يعنى: هفت بار اطراف خانه كعبه بگردد.

 

3 ـ نماز طواف عمره، يعنى: دو ركعت نماز مانند نماز صبح به نيت طواف عمره بخواند.

 

4 ـ سعى بين صفا و مروه، يعنى: هفت مرتبه مسافت بين صفا و مروه را بپيمايد (صفا و مروه دو كوه‏اند).

تقصير، يعنى: مقدارى ناخن يا موى خود را بچيند.

 

کعبه

 

قسم دوم: حج و اعمال آن بدين ترتيب است:


1 ـ احرام.

 

2 ـ توقف در عرفات كه آن موضعى است در نزديكى مكه.

 

3 ـ توقف در مشعر كه آن موضعى است در نزديكى مكه.

 

4 ـ رفتن به منى، براى انجام اعمال سه گانه:

 

ألف ـ (رمى جمره) پرتاب كردن سنك بسوى پاره‏اى ازكوه.

ب ـ قربانى كردن گوسفندى يا شترى يا گاوى.

ت ـ تراشيدن سر.

 

 

5 ـ طواف زيارت، يعنى: اطراف خانه كعبه طواف نمودن.

 

6 ـ نماز طواف حج، يعنى: دو ركعت نماز به نيت طواف حج بجا آورد.

 

7 ـ سعى بين صفا و مروه، يعنى هفت مرتبه مسافت بين كوه صفا و مروه را بپيمايد.

 

8 ـ طواف نساء، يعنى: هفت مرتبه اطراف خانه كعبه طواف كند.

 

9 ـ نماز طواف نساء، يعنى دو ركعت نماز مانند نماز صبح به نيت طواف نساء بجا آورد.

 

10 ـ بيتوته در منى، و رمى جمره در آنجا.

 

 

ششم: جهاد

 

جهاد از امورى است كه بر مسلمانان واجب شده و معنى آن جنگيدن براى پيشرفت اسلام است، با چند دسته جهاد واجب است:

 

1 ـ با كفار و يا بت پرستان، يا منكرين خداوند و مانند آن، ولى جنگ با آنان صرفا به خاطر فتح و پيروزى نيست، بلكه به خاطر گسترش عدالت و دادگرى در ميان مردم، و نجات زيردستان از چنگال ستمگران و اجراى دستورات عاليه اسلام و احكام الهى است، بنا بر اين تا آنجائى كه ممكن است دامنه جنگ وسعت نمى‏يابد، و هرچه زودتر به خونريزى خاتمه داده مى‏شود به همين جهت مى‏بينيم كه در تمام جنگهاى پيغمبر(ص) با اينكه متجاوز از هشتاد جنگ بود، به شهادت تاريخ مجموع تعداد كشته‏شدگان از مسلمانان و مشركين بيش از يكهزار و چهارصد نفر نبوده است.

 

در جنگ با كفار، چنانچه طرف مقابل اسلام از اهل كتاب، مانند يهود و نصارى باشد، آنان را به انتخاب يكى از اين سه راه مختار مى‏نمايند.

 

اول: اسلام بياورند.

 

دوم: جزيه بپردازند، بدين معنى كه طبق قرارداد بايد ساليانه مقدارى از مال خود را به حكومت اسلام بپردازند، تا در راه مصالح عمومى مصرف گردد و در اين صورت مى‏توانند با آزادى عقيده در سايه حمايت اسلام بزندگى خود ادامه دهند.

 

سوم: جنگيدن.

 

اما كفارى كه اهل كتاب نيستند، آنان را به انتخاب يكى از دو راه مختار مى‏سازند:

 

الف ـ اسلام بياورند.

ب ـ براى جنگ آماده شوند.

 

2 ـ اهل ذمه در صورتى كه از شروط مقرره سرپيچى كنند، مسلمانان براى سركوبىشان با آنان مى‏جنگند، مگر آنكه باز به پيمان خود برگردند و يا مسلمان شوند.

 

3 ـ مسلمانانى كه بر پيشواى اسلام بشورند: آنان كسانى هستند كه از دستورات اسلام سرباز زنند بايد با اينان جنگيدتا از راهى كه رفته‏اند برگشته، و به موازين اسلام رفتار نمايند.

 

 

هفتم: امر به معروف

 

امر به معروف از فروع مهم اسلام است، (معروف) آن است كه اسلام بدان امر نموده، و انجام آن را واجب گردانيده مانند نماز، روزه، پرداخت حقوق مستمندان و رعايت قوانين مهم اسلامى...

 

يا آنكه اسلام بدان امر نموده ولى انجامش را واجب نكرده است، مانند، اطعام مستمندان و پذيرائى از ميهمان و اخلاق نيكو و تعليم بى‏سوادان و مانند اينها...

بنابر اين امر نمودن به قسم اول واجب و به قسم دوم مستحب است:

 

امر به معروف داراى چهار شرط است:


1 ـ امركننده بايستى اول خودش خوب و بد را تميز دهد سپس امر و نهى نمايد.

 

2 ـ احتمال تاثير بدهد.

 

3 ـ در صورتى كه طرف در عمل زشت خود اصرار ورزد.

 

4 ـ از امر به معروف زيان قابل توجهى روى ندهد.

 

 

هشتم: نهى از منكر

 

و آن نيز از فروع مهم اسلام است: مسلمانان به جهاتى چند بر ملتهاى ديگر برترى دارند، مهمترين سبب اين برترى اجراى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر است كه خداوند متعال مى‏فرمايد: (شما مسلمانان از ميان مردم بهترين ملت‏هائيد، براى آنكه به كار نيك امر و از رفتار ناشايست نهى مى‏نمائيد(4).

 

(منكر): آن است كه اسلام ما را از آن باز داشته است مانند شراب، قمار، ربا، زنا، خوردن مال مردم بدون رضايت و مانند اينها يا آنكه اسلام آنرا مكروه دانسته است، مانند ياوه‏گوئى خوابيدن بين طلوعين و مانند آن...

 

نهى از آنچه در اول گفتيم واجب و از مكروهات مستحب است.

 

شرايط چهارگانه كه در امر بمعروف گفته شد در نهى از منكر نيز رعايت مى‏گردد. نهى از منكر داراى مراتبى است:

 

1 ـ نهى قلبى، به اينكه قلبا از وقوع منكر بىزار باشد.

 

2 ـ نهى باصورت، مانند روگردانيدن از بجاآورنده منكر.

 

3 ـ نهى زبانى، با پند و اندرز، تا برسد به سرزنش و پرخاش.

 

4 ـ نهى با دست، مانند زدن، تا آنگاه كه زيان قابل توجهى پديد نيايد.

 

امر به معروف و نهى از منكر، دو دستور واجب و در نهايت اهميت است، تا آنجا كه پيغمبر اسلام(ص) فرمودند:

 

(تمامى كارهاى نيك در برابر جهاد در راه خدا مانند قطره ايست، نسبت به دريا و همه كارهاى نيكو و جهاد در برابر امر به معروف و نهى از منكر مانند قطره‏اى است در مقابل دريائى بى‏كران).

 

ولى متأسفانه كمتر كسانى هستند كه به اين دو واجب عمل كنند، حضرت باقر(ع) فرموده است:

 

(در آخرالزمان مردمى هستند كه امر به معروف و نهى از منكر را واجب نمى‏شمارند، مگر آنجا كه براى آنان زيانى در كار نيست و پيوسته، براى خود وقت گذرانى و عذرتراشى مى‏كنند، اينجا است كه خداوند آنان را مورد خشم خود قرار خواهد داد).

 


نهم و دهم: تولى و تبرى

 

تولى، يعنى: دوستى خدا و پيامبران و امامان عليهم‏ السلام. تبرى، يعنى: بيزارى از دشمنان خدا و دشمنان پيامبران و امامان عليهم‏ السلام.

 

براى اينكه: اگر كسى شخصى را دوست داشته باشد از او پيروى مى‏كند و اگر كسى با شخصى دشمن باشد از او دورى مى‏نمايد، بنا براين دوستى خدا و اولياء خدا سبب مى‏گردد كه براى نظم دنيا و پاداش آخرت از آنان پيروى نمائيم.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |

داستان خواندنی

دربست!

زد روي ترمز. با خستگي پرسيد: كجا؟

بهشت‌زهرا.

با خودش فكر كرد: «اگه داداش باهام راه بياد و بازم ماشينش رو بهم بده، با دو سه شب مسافركشي تو هفته، شهريه اين ترمم جور مي‌شه.»

پايش را روي پدال گاز فشرد. ماشين پرواز كرد. اتوبان، بي‌انتها به نظر مي‌رسيد. در گرگ و ميش آسمان، رويايي دراز پلك‌هايش را سنگين‌تر كرد. صداي پچ‌پچ مسافرهاي صندلي عقب، مثل لالايي نرمي در گوش‌هايش ريخت.

يكباره صداي برخورد جسمي سنگين، او را از خواب پراند. ناخودآگاه ترمز كرد. مثل كابوس‌زده‌ها، از ماشين بيرون پريد. وسط جاده، پسري هم‌قد و قواره خودش، مچاله افتاده بود و هنوز نيمي از گل‌هاي رز و مريم را در دست داشت.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |

 

نانو حسگر

 

پژوهشگران ايراني، با مطالعه خواص اپتيکي نانوآنتن‌ها، امكان ساخت نانوحسگرهايي با قابليت آشکارسازي تک‌ويروس، پيل‌هاي خورشيدي نانومتري و ديسک‌هاي نوري ظرفيت بالا را فراهم كردند.

 

نانوآنتن‌ها شامل دو يا چند نانوذره هستند که در فاصله چند نانومتري از يکديگر قرار داشته و نقش آنها در نانواپتيک، مشابه نقش آنتن‌هاي معمولي در سيستم‌هاي مخابراتي و الکترونيکي است. از بر هم‌کنش نور با نانوآنتن‌ها، يک ميدان الکترومغناطيسي بسيار قوي در گاف بين نانوذرات بوجود مي‌آيد که مي‌تواند کاربردهاي گوناگوني را به همراه داشته باشد.

 

دکتر احمد محمدي پژوهشگري است که به مطالعه سيستماتيک خواص اپتيکي نانوآنتن‌هاي ساخته شده از يک يا دو نانوذره به شکل بيضي‌گون و همچنين بررسي تاثير پارامترهاي مهم مانند مواد سازنده، ضريب گذردهي محيط پيرامون، اندازه نانوذرات و فاصله بين آنها بر سطح مقطع پراکندگي، پرداخته است.

 

وي در گفتگو با بخش خبري سايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو گفت: «در اين طرح تحقيقاتي، دو روش تحليلي و عددي را براي محاسبه سطح مقطع پراکندگي نانوآنتن‌هاي ساخته شده از يک و دو نانوذره، به‌كار گرفته‌ايم. به همين منظور، از تئوري قطبش‌پذيري، با اعمال تصحيحات مناسب در نانوآنتن‌هاي تک‌ذره استفاده کرده‌ايم».

 

دکتر محمدي در ادامه افزود: «از آنجا که استفاده از تئوري قطبش‌پذيري، براي نانوآنتن‌هاي شامل بيش از يک نانوذره امکان پذير نيست، بنابراين، در اين پژوهش سعي کرده‌ايم از روش‌هاي عددي همچون FDTD سه بعدي، براي محاسبه سطح مقطع پراکندگي نانوآنتن‌ها استفاده نماييم.

 

در هر دو مورد، با تغيير پارامترهاي مسئله، بررسي سطح مقطع پراکندگي، تشديد پلاسموني مورد نظر و بهرة پراکندگي بالا، مدل مناسبي را ارائه کرده‌ايم».

 

با طراحي مناسب نانوآنتن‌ها، امكان ساخت نانوحسگرهاي بسيار حساس با توانايي آشکارسازي تک‌ويروس، ديسک‌هاي نوري با ظرفيت چند ترابايت (چند هزار گيگابايت)، سلول‌هاي خورشيدي در ابعاد نانومتري با بهره بسيار بالا (بيش از 80%) و مدارهاي مجتمع نانوفوتونيکي فراهم مي‌گردد، همچنين تصويربرداري اپتيکي از پروتئين‌ها و DNA، امكان‌پذير مي‌شود.

 

جزئيات اين طرح كه در گروه فيزيک دانشگاه خليج‌فارس با همکاري فرانسيسکا کامينسکي (موسسه نيلزبور در دانمارک) و دکتر ماريو آجو (گروه نانواپتيک، دانشگاه ETH در سوييس) به سرپرستي پروفسور وحيد صندوقدار انجام شده، در مجله Int. MKS است. '> MKS است. '> J Nanotechnol (جلد 6، صفحات 11- 10، سال 2009) منتشر شده است.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |

ترجمه فارسی نهج البلاغه خوشرفتاري خود با مردم
با شما به نيکويي به سر بردم، و به قدر طاقت از هر سو نگهباني‏تان کردم، و از بندهاي خواري تان رهانيدم، و از حلقه‏هاي ستم جهانيدم، تا سپاسي باشد بر نيکي اندک- که از شما ديدم-، و چشم پوشي از زشتي بسيار که ديده ديد و به من رسيد. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) وَ لَقَدْ أَحْسَنْتُ جِوارَکُمْ، وَ أَحَطْتُ بِجُهْدِى مِنْ وَرائِکُمْ، وَ أَعْتَقْتُکُمْ مِنْ ‏رِبَقِ‏ الذُّلِّ، وَ ‏حَلَقِ‏ الضَّيْمِ، شُکْراً مِنِّى لِلْبِرِّ الْقَلِيلِ، وَ إِطْراقاً عَمّا أَدْرَکَهُ الْبَصَرُ، وَ شَهِدَهُ الْبَدَنُ ‏مِنَ‏ ‏الْمُنْکَرِ ‏الْکَثِيرِ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |
سایت آی تی قیمت در زمینه قیمت گذاری ماشین های اداری نیز فعالیت دارد و قیمت انواع ماشین های اداری مانند قیمت پرینتر ، اسکنر ، دستگاه حضور غیاب ، دستگاه فتوکپی ، ویدئو پروژکتور و تجهیزات ویدئو پروژکتور و دیگر ماشین های اداری در سایت آی تی قیمت آمده است . از دیگر کالاهای مهمی که در سایت آی تی قیمت ، قیمت گذاری شده است تجهیزات شبکه میباشد . در قسمت تجهیزات شبکه نیز قیمت سرور ، یو پی اس و متعلقات آن ، اکسس پوینت ، آنتن و تجهیزات رادیویی ، کابل شبکه و فیبر نوری ، سوئیچ کی وی ام و کابل ، آی پی فون و تلفن های سانترال و دیگر کالاهایی که مربوط به حوزه شبکه هستند ، بارگذاری شده است و کاربران میتوانند به منظور آگاهی از قیمت تجهیزات شبکه به این سایت مراجعه نموده و از قیمت تجهیزات شبکه در هر لحظه آگاه شوند .
3
آی تی قیمت علاوه بر وبسایت قابل مشاهده بر روی لپ تاپ و کامپیوترهای شخصی دارای یک نسخه اپلیکیشن اندروید است که قابل دسترسی از طریق کافه بازار میباشد . سایت آی تی قیمت علاوه بر اپلیکیشن اندرویدی که مخصوص کاربران است دارای اپلیکیشنی مجزا برای فروشندگان میباشد . بدین ترتیب علاوه بر اینکه کاربران میتوانند در هر زمان و مکانی از کالای دیجیتال مورد نظر خود استعلام قیمت بگیرند ، فروشندگان کالاهای دیجیتال نیز قادر خواهند بود به صورت سیار و تنها با یک کلیک قیمت محصولات خود را در عرض یک ثانیه بروز رسانی نمایند . در حقیقت وجود اپلیکیشن آیتی قیمت ، کاربران و فروشندگان را از لود کردن وبسایت آیتی قیمت در لپ تاپ و کامپیوترهای شخصی بی نیاز مینماید و این امر به خودی خود سبب صرفه جویی در زمان خواهد شد .
سایت آی تی قیمت دارای قسمت های مختلفی است که در هر یک از این قسمت ها ، کالاهای خاصی قیمت گذاری شده است . یکی از قسمت های این سایت مربوط به قیمت قطعات کامپیوتر میباشد . در این قسمت به قیمت گذاری انواع قطعات کامپیوتر پرداخته شده که این قیمت گذاری توسط شرکت های طرف قرارداد سایت آی تی قیمت در سایت قرار داده شده است . از دیگر کالاهایی که در سایت آی تی قیمت ، قیمت گذاری شده است میتوان به گوشی موبایل اشاره کرد . در قسمت موبایل سایت آی تی قیمت ، قیمت گوشی موبایل با برندها و مدلهای مختلف بارگذاری شده است که کاربران میتوانند برای استعلام قیمت گوشی موبایل به سایت آی تی قیمت مراجعه کرده و از قیمت تلفن همراه با برندهای مختلف و مدل های متفاوت آگاه شوند .
2
از دیگر قسمت های مهم سایت آیتی قیمت ، قسمت مربوط به قیمت لپ تاپ میباشد . در این قسمت لپ تاپ با تمامی برندها اعلام شده است که شرکت ها و ارگانهای دولتی ، اصناف آی تی و همچنین کاربران میتوانند با مراجعه به سایت آی تی قیمت و با در نظر داشتن برند و مدل لپ تاپ مورد نظر خود ، از طریق این سایت استعلام قیمت بگیرند و از قیمت لحظه به لحظه این کالا آگاه شوند . از دیگر کالاهایی که کاربران میتوانند در سایت آی تی قیمت از قیمت آن آگاه شوند ، تبلت میباشد . بنابراین کاربران میتوانند قیمت تبلت را نیز در سایت آیتی قیمت مشاهده نمایند .
4
امروزه یکی از دغدغه های کاربران خرید کالاهای دیجیتال میباشد . معمولا کاربران به منظور خرید کالاهای دیجیتال خود به بازارها و پاساژها روی آورده و وقت زیادی را صرف جستجوی کالای مورد نظر خود میکنند که این کار باعث خستگی و سردرگمی آنها میشود . از طرفی ، کاربران ممکن است برند و مدل خاصی از محصول مورد نظرشان را از قبل در نظر نداشته باشند و از مشخصات فنی کالاها با برندها و مدل های مختلف آگاه نباشد . بنابراین کاربران نیازمند یک مرجع مطمئن و معتبر هستند تا علاوه بر استعلام قیمت لحظه ای ، بتوانند از مشخصات فنی کالای مورد نظر خود ، با برند و مدلی خاص مطلع گردند . سایت آیتی قیمت بعنوان مرجع معتبر اعلام قیمت کالاهای آی تی به کاربران این امکان را میدهد تا بتوانند از قیمت روزانه همه کالاهای آی تی آگاه شوند .
1  

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |

ترجمه فارسی نهج البلاغه در علم الهي
ستايش خداوندي را سزاست که هيچ صفتي بر صفت ديگرش پيشي نگرفته تا بتوان گفت: پيش از آنکه آخر باشد اول است و قبل از آنکه باطن باشد ظاهر است. هر واحد و تنهايي جز او، اندک است، هر عزيزي جز او ذليل، و هر نيرومندي جز او ضعيف و ناتوان است، هر مالکي جز او بنده، و هر عالمي جز او دانش‏آموز است، هر قدرتمندي جز او، گاهي توانا و زماني ناتوان است، هر شنونده‏اي جز خدا در شنيدن صداهاي ضعيف کر و برابر صداهاي قوي، ناتوان است و آوازهاي دور را نمي‏شنود. هر بيننده‏اي جز خدا، از مشاهده رنگهاي ناپيدا و اجسام بسيار کوچک ناتوان است، هر ظاهري غير از او پنهان، و هر پنهاني جز او آشکار است. مخلوقات را براي تقويت فرمانروايي، و يا براي ترس از آينده، يا ياري گرفتن در مبارزه با همتاي خود، و يا براي فخر و مباهات شريکان، و يا ستيزه‏جويي مخالفان نيافريده است، بلکه همه، آفريده‏هاي او هستند و در سايه پرورش او، بندگاني فروتن و فرمانبردارند. خدا در چيزي قرار نگرفته تا بتوان گفت در آن جاست، و دور از پديده‏ها نيست تا بتوان گفت از آنها جداست. آفرينش موجودات او را در آغاز ناتوان نساخته، و از تدبير پديده‏هاي آفريده‏شده باز نمانده است، نه به خاطر آنچه آفريده قدرتش پايان گرفته و نه در آنچه فرمان داد و مقدر ساخت دچار ترديد شد. بلکه فرمانش استوار، و علم او مستحکم، و کارش بي‏تزلزل است، خدايي که به هنگام بلا و سختي به او اميدوار، و در نعمتها از او بيمناکند. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ ‏تَسْبِقْ‏ لَهُ حالٌ حالًا، فَيَکُونَ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَکُونَ اخِراً، وَ يَکُونَ ظاهِراً قَبْلَ أَنْ يَکُونَ باطِناً. کُلُّ مَسَمّىً بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ، وَ کُلُّ عَزِيزٍ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ، وَ کُلُّ قَوِىٍّ غَيْرُهُ ضَعِيفٌ، وَ کُلُّ مالِکٍ غَيْرُهُ مَمْلُوکٌ، وَ کُلُّ عالِمٍ غَيْرُهُ مُتَعَلِّمٍ، وَ کُلُّ قادِرٍ غَيْرُهُ يَقْدِرُ وَ يَعْجِزُ، وَ کُلُّ سَمِيعٍ غَيْرُهُ ‏يَصَمّ‏ عَنْ لَطِيفِ الْأَصْواتِ وَ يَصِمُّهُ کَبِيرُها وَ يَذْهَبُ عَنْهُ ما بَعُدَ مِنْها. وَ کُلُّ بَصِيرٍ غَيْرُهُ يَعْمى عَنْ خَفِىِّ الْأَلْوانِ وَ لَطِيفِ الْأَجْسامِ، وَ کُلُّ ظاهِرٍ غَيْرُهُ ‏غَيْرُ باطِنٍ، وَ کُلُّ باطِنٍ غَيْرُهُ غَيْرُ ظاهِرٍ، لَمْ يَخْلُقْ ما خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطانٍ، وَ لا ‏تَخَوُّفٍ‏ مِنْ عَواقِبِ زَمانٍ، وَ لَا اسْتِعانَةٍ عَلى ‏نِدٍّ ‏مُثاوِرٍ وَ لا ‏شَرِيکٍ‏ ‏‏مُکاثِرٍ‏، وَ لا ‏ضِدٍّ ‏مُنافِرٍ، وَ لکِنْ خَلائِقُ ‏مَرْبُوبُونَ‏، وَ عِبادٌ ‏داخِرُونَ‏، لَمْ يَحْلُلْ فِى الْأَشْياءِ فَيُقالَ: هُوَ فِيها کائِنٌ، وَ ‏لَمْ‏ ‏يَنْأَ ‏عَنْها فَيُقالَ: هُوَ مِنْها ‏بائِنٌ‏، لَمْ يَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ، وَ لا تَدْبِيرُ ما ‏ذَرَأَ، وَ لا وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَقَ، وَ لا ‏وَلَجَتْ‏ ‏عَلَيْهِ‏ شُبْهَةٌ فِيما قَضى وَ قَدَّرَ، بَلْ قَضاءٌ مُتْقَنٌ، وَ عِلْمٌ مُحْکَمٌ، وَ أَمْرٌ ‏مُبْرَمٌ‏، أَلْمَأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ، ‏أَلْمَرْهُوبُ‏ مَعَ النِّعَمِ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |

1953م: 18اوت 1953 (27 مرداد 1332) خيابانهاي تهران پس از چند روز تظاهرات صدها هزار نفري نسبتا خلوت بود. زيرا شب پيش از آن، "لوي هندرسون" سفير آمريكا كه از خارج به تهران بازگشته بود به ديدار دكتر مصدق كه در منزل بود شتافته بود و به او متذكر شده بود كه تظاهر كنندگان اتباع آمريكا را آشكارا تهديد مي كنند و اگر تظاهرات [ضد شاه و ضد استعمار و سلطه] ادامه يابد دولت آمريكا ايران را "منطقه ناامن" اعلام خواهد كرد و اتباع خود را از اينجا خارج خواهد ساخت. با اين كه دكتر مصدق متوجه طرح نقشه بر ضد خود بود، از مردم خواست كه از تظاهرات دست بردارند و به ماموران انتظامي هم دستور داد كه مانع ادامه تظاهرات شوند و اين همان وضعيتي بود كه طراحان نقشه براندازي آرزوي آن را داشتند. مولفاني كه بعدا در اين زمينه كتاب نوشته اند متذكر شده اند كه اگر كارگران دو كارخانه هم در خيابانها بودند، توطئه 28 مرداد نمي توانست به اين آساني به نتيجه برسد - دكتر مصدق در صفحه 182 خاطرات خود نوشته است كه هندرسون مانند "گريدي" سفير سابق آمريكا در تهران بي نظر نبود و به همين سبب "ايدن" مقام انگليسي در كتابش از او سپاسگزاري كرده است. همان ايدني كه نوشته است جنبش مصدق نفوذ ما را در خاورميانه متزلزل كرده و ادامه حكومت او بر ايران براي انگلستان بسيار ناگوار است.

 

دكتر مصدق با سادچيكف سفير شوروي

 

1953م:"استيو ني ال Steve Neal" تاريخدان آمريكايي در تاليف 368 صفحه اي خود "هري و آيك Harry & Ike" ترومن و آيزنهاور را از لحاظ تشابه و تضاد در سياست و انديشه و سليقه بررسي كرده و در آن قسمت كه مربوط به براندازي دكتر مصدق است چنين نوشته است: اختلاف نظر ترومن و آيزنهاور بر سر حذف دكتر مصدق زياد بود. ترومن (از حزب دمكرات) زير فشار انگليسي ها كه مي خواستند دولت دكتر مصدق بر هر ترتيب حتي با لشركشي بركنار شود نمي رفت، اما آيزنهاور (از حزب جمهوري خواه) از همان آغاز زمامداري در ژانويه 1953 در اين براندازي تسليم نظر انگليسي ها شد. ترومن بارها به انگليسي ها گفته بود كه برانداختن دولتي كه برگزيده مردم و محبوب آنان است قضيه اي نيست كه به فراموشي سپرده شود و روزگاري پاسخ آن را با بهاي سنگين بايد داد، زيرا كه "تاريخ" و حافظه مردم را نمي توان پاك كرد. مولف در صفحات 296 و 297 كتاب خود پاسخ كتبي آيزنهاور به گوشزد برادر خود "ادگار" كه حرفهاي مردم را برايش نوشته بود به عنوان سند به اين شرح چاپ كرده است: در ژانويه 1953 ما با خطر فوري از دست دادن ايران، واقع در منطقه اي با 60 درصد ذخاير نفت جهان، رو به رو بوديم و اينك اين تهديد را عمدتا از ميان برداشته ايم و ... كه اشاره به براندازي حكومت مصدق در 28 مرداد (19 اوت 1953) است.

 

ترومن و دين آچسن در حال تبادل نظر در كاخ سفيد

 

1953م:دين آچسن Dean G.Acheson دولتمرد معروف آمريكايي كه در جريان جنگ جهاني دوم از دستياران دو رئيس جمهوري اين كشور بود و از سال 1949 تا 1953، در حساسترين سالهاي قرن بيستم وزارت خارجه آمريكا را بر عهده داشت و در سال 1971 درگذشت سه كتاب از خود به يادگار گذارده كه به تازگي، " Chase" از محتويات اين سه كتاب و اسناد تازه و يادداشتهايي كه به دست آورده يك مجموعه "كتاب روي نوار ضبط صوت" مركب از 16 نوار 90 دقيقه اي تهيه كرده كه به شماره استاندارد بين المللي 0-7366-5554-9 ثبت و توزيع شده است.

در اين نوارها حقايق فراوان درباره جنگ دوم، جنگ كره، پيروزي كمونيستها در چين، جنگ "هوشي مين" با فرانسه، قرار گرفتن دلار به جاي طلا، منظور از تاسيس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، ناتو، احياء آلمان و ژاپن و ... وجود دارد و در همه اين نوارها از ايران نام برده شده است مخصوصا نوارهاي چهارم و پنجم. در اين دو نوار آمده است كه پس از اشغال ايران توسط روسيه، انگلستان و آمريكا قرار بود كه بعد از پايان جنگ، با حفظ تماميت ايران، يك هيات امناء مركب از اين سه كشور امور ايران را زيرنظر داشته باشد! نفت ايران در اختيار انگلستان، نفت سعودي در كنترل آمريكا و نفت عراق و نفت احتمالي كويت در اختيار شركتهاي انگليسي و آمريكايي باشد كه پس از جنگ دو عامل باعث شد كه ايران از قرار گرفتن زير نظر هيات امناء سه گانه برهد. يكي مخالفت شديد "جورج كنان" استاد تاريخ، نويسنده و ديپلمات آمريكايي با آن بود كه افكار او سياست بعد از جنگ آمريكا را شكل داده و باعث انحلال شوروي، شكست كمونيسم و ابر قدرت شدن آمريكا شده است. "كنان" ضمن تاكيد اين نكته به ترومن جانشين روزولت كه آرزوي روسها از زمان پتركبير رسيدن به آبهاي گرم خليج فارس بوده و در صورت تشكيل هيات امناي سه گانه؛ استالين ايران، عراق و تركيه را خواهد بلعيد، وي را از وارد بحث شدن در اين قرارداد كه با روزولت گذارده شده بود منصرف ساخت و عامل دوم تعلل روسها از تخليه ايران از نظاميان خود پس از پايان جنگ بود كه كار به اخطار آمريكا و طرح موضوع در شوراي امنيت و نيز فريب روسها توسط قوام السلطنه كشيد. لازم به يادآوري است كه انگلستان و روسيه، در اوايل قرن بيستم هم با ميانجي گري فرانسه، عملا ايران را ميان خود به دو منطقه نفوذ قسمت كرده بود.

پس از جنگ، استالين خواهان تسلط بر تنگه هاي تركيه بود و در بسياري از كشورها از يونان و تركيه تا ايتاليا همه جا جنگ داخلي به راه انداخته بود. به دليل فقر عمومي و پيدايش يك طبقه ثروتمند كه از رهگذر جنگ و تورم پولدار شده بودند در همه كشورها از جمله آمريكا، كمونيسم هواداران فراوان پيدا كرده بود. جورج كنان راه حل مسئله را به اين صورت ارائه داد و گفت: استالين همانند يك رودخانه است و نمي شود با رودخانه مذاكره كرد كه فرضا طغيان نكند. بايد در برابر رودخانه سد ايجاد كرد و آن را تحت كنترل درآورد. استالين به علت افراط در دود كردن سيگار و عصبي مزاج بودن عمر طولاني نخواهد كرد و جانشينان او مردان ضعيفي خواهند بود و براي كاهش توجه مردم به كمونيسم بايد اين راهها را رفت: ارتقاء سطح زندگي مردم در همه كشورها مخصوصا كشورهاي مورد نظر استالين با دادن كمكهاي اقتصادي و اعزام مستشار مربوط، كاستن از فاصله فقير و غني با انجام اصلاحات اجتماعي، و نيز خواستن از دولتها كه بر روشنفكران سخت نگيرند و آنان را با رفتار خود نااميد و دلسرد نسازند، زيرا كه در هر جامعه، چشم و گوش توده ها به روشنفكرانشان است كه نبايد اين گروه كوچك را به خروش آورد و بالاخره يافتن يك راه سوم ميان كاپيتاليسم و كمونيسم براي اين ملتها است - همان راهي كه حزب سوسيال دمكرات آلمان (عالمان غربي آن روز) دنبال مي كند. اين پيشنهادها به مورد اجرا درآمد. شوروي محاصره شد. تخريب چهره كمونيسم آغاز گرديد كه بعدا تجمل پرست شدن جانشينان استالين خود به اين تخريب كمك كردند و به پيشنهاد "كنان" از رسانه هاي آمريكا خواسته شد كه در اجراي اين برنامه ها كمك كنند كه ياري آنها واقعا موثر افتاد. همه اين برنامه ها با ملي شدن صنعت نفت ايران با خطر جدي روبرو شد. زيرا انگلستان نفت ايران را از دست داد كه سهم آن كشور قرارداده شده بود و آمريكا ناچار شد دست آن كشور را در نفت عراق بازتر بگذارد. مصدق با منش خود كه به اصالت دمكراسي وفادار بود فعاليت حزب كمونيستي توده را كه توسط شاه غيرقانوني و منحله اعلام شده بود عملا آزاد كرده بود و با ادامه حكومت مصدق امكان به هم پيوستن حلقه هاي اتحاديه هاي نظامي ضد شوروي با ايجاد اتحاديه اي از انگلستان، عراق، ايران، تركيه و پاكستان وجود نداشت. ولي ترومن با طرح براندازي مصدق چندان موافق نبود، حق هم داشت. در آن زمان نيروي نظامي متعارفي استالين پنج برابر آمريكا بود و دست كم 200 بمب اتمي و از همه مهمتر صدها جت جنگنده ميگ داشت و در بكاربردن آنها هم خصوصا بر سر ايران ترديد به خود راه نمي داد. انگلستان هم مي ترسيد كه در هر جنگ اتمي شوروي و آمريكا، اولين نقطه اي كه روسها نابود كنند انگلستان باشد، كه عمر حكومت ترومن در بيستم ژانويه 1953 پايان يافت، استالين 43 روز بعد از درگذشت و جنگ كره كه آمريكا در آن گرفتار شده بود پايان يافت و دولت آيزنهاور در 19 اوت 1953 (28 مرداد) با كمك انگلستان به عمر حكومت مصدق پايان داد و به اين ترتيب مسائل نفت و تشكيل اتحاديه نظامي (سنتو) و سركوب حزب توده حل شد و ....

 

دين آچسن وزير امور خارجه وقت آمريكا


1334ش:در اين روز در سال 1334 خورشيدي ( 1955) يك دسته شش نفري ديگر از افسران عضو سازمان نظامي حزب توده به جوخه اعدام سپرده شدند . تا اين زمان دهها افسر كمونيست ايران به همين صورت اعدام شده بودند. از لو رفتن سازمان نظامي حزب توده يازده مي گذشت كه اين شش افسر اعدام شدند. با اين كه دولت وقت با دكتر مصدق مطلقا ميانه خوب نداشت ، عوامل آن براي كاهش ناراحتي ملت ايران از اعدام افسران توده اي كه از جوانان اين ملت بودند به طور غير مستقيم اشاره مي كرد كه اين افسران با توانايي كه داشتند بموقع از حكومت دكتر مصدق دفاع نكرده بودند.

 

1357ش:27 مرداد سال 1357 ( طبق تقويم آن زمان 2537 ) شاه در يك مصاحبه مطبوعاتي عمومي كه روز بعد متن آن در روزنامه هاي تهران انتشار يافت از تاكيدهاي پيشين خود عقب نشيني كرد و گفت كه جنبه فراگيري حزب رستاخيز تغيير يافته و او انتظار ندارد كه همه ( صد در صد ) ايرانيان وارد اين حزب شوند.

شاه در اين مصاحبه ضمن تاكيد بر آزادي اظهار نظر و انتخابات بعدي ؛ همچنين گفته بود كه پيش از انتخابات ، با وضع قوانين تازه مطبوعات وانتخابات حدود آزادي ها روشن خواهد شد و افزوده بود كه گمان نمي برد بهايي كه براي آزادي پرداخته شود ، زياد گران باشد.

وي در عين حال تهديد كرده بود كه او ، ميهندوستان و نيروهاي مسلح اجازه نخواهند داد وقايع پيش از 28 مرداد 1332 تكرار شود.

شاه ضمن اشاره به گسترش خروج افراد و سرمايه ها از كشور گفت : شماري ترسو از سرو صداها ترسيدند و خانه و هرچه را كه داشتند فروختند و فرار كردند.

مصاحبه شاه هنگامي برگزار شد كه مخالفت با او به اوج خود نزديك مي شد ، شهرهاي كشور مخصوصا اصفهان ناآرام بود و در تهران تظاهرات تقريبا به صورت روزانه ادامه داشت و مردم خود را براي يك تظاهرات وسيع در محكوم كردن براندازي 28 مرداد اماده مي ساختند و روزنامه ها برخلاف گذشته ، بيشتر گزارشهاي مربوط را عينا منتشر مي كردند.

« تاريخ » نشان داد كه تصور و برآورد شاه از اوضاع درست نبود و او در 58 سالگي و پس از 37 سال سلطنت هنوز « روانشناسي ايراني » را نشناخته بود و برخلاف آن چه كه گمان مي رفت از فعاليت ها سياسي داخلي ، وفاداري مقامها و كاركنان دولت و رجال نسبت به خود و نيز سياست قدرت هاي جهاني اطلاع دقيق نداشت.

 

1357ش:27 مرداد 1357 در يك سينما در شهر مشهد يك حريق عمدي روي داد و سه تن در ميان شعله هاي آتش جان دادند. با اين كه اعلام شده بود و روزنامه هاي تهران هم نوشته بودند كه حريق با پاشيدن بنزين انجام شده و يك خرابكاري بوده است ، مقامات پليس و امنيت دولت وقت زنگ خطر را نشنيديد( يا نشنيده گرفتند ) و شب بعد سينما ركس آبادان آتش زده شد كه ضمن اين حريق، طبق گزارشها هفتصد تن كشته شدند و ....


1227م:18 اوت (27 مرداد) سال 1227 ميلادي (رمضان 624 هجري)، چنگيزخان مغول پس از تصرف سرزمين هايي از چين تا حاشيه اروپا، در 72 سالگي درگذشت.

گروه بين المللي مامور كشف گور چنگيزخان مركب از تاريخدانان، جغرافيون و باستاشنان پس از چهل سال بررسي سرانجام اين گور را در تپه اي در 260 كيلومتري شمالشرقي اولان باتور (پايتخت جمهوري مغولستان) و به فاصله نزديكي از زادگاه وي (دامنه كوههاي لينبانشان، نزديك شهرك باتشيريت، ايالت هنتي Hentii) كشف كرده اند كه به صورت يك اطاقك 3 در 3 در 4 متري سنگي در عمق دو متري و در نزديكي قله تپه است و در اطراف آن، قبور سنگي متعدد وجود دارد تا يافتن قبر چنگيز دشوار باشد. چنگيز خان هنگام تعقيب جلال الدين خوارزمشاه كه لشگريان او را در منطقه پروان (افغانستان فعلي) شكست داده بود تا رود سند، به علت ناسازگار بودن آب و هواي اين منطقه (پاكستان امروز) بيمار شده بود و پس از بازگشت به زادگاه خود، هنگام شكار نيز از اسب افتاده بود و اين دو عامل باعث مرگ او شد. اما پيش از مرگ "گوريلتا (نشست)" سران مغول را تشكيل داده بود و وصيت هاي خود را كرده بود از جمله تاكيد كرده بود كه مجموعه قوانين وي، دزاساك (ياسا)، دقيقا رعايت شوند مخصوصا كه در قلمرو مغول با دروغ، دزدي و تجاوز به زنان شوهر دار بايد شديدا مبارزه شود. پيش از توسل به خشونت بايد دست كم يكبار اخطار داده شود. دانشمندان، اديبان و آگاهان - هر كس كه مي خواهند باشند بايد به خدمت گرفته شوند و بدون مشورت با آنان كاري صورت نگيرد. در وحدت سران مغول كوچكترين خللي نبايد به وجود آيد. قوم مغول در هرجا كه باشد بايد از زندگي در داخل شهر و آلوده شدن به مفاسد شهري جدا امتناع كند و زندگاني چادر نشيني و يا به دور از شهر را از دست ندهد و .... قديمي ترين ياساي چنگيزي به خط ايغوري نوشته شده است. در آخرين قوريلتاي زمان چنگيز، دو پسر از سه پسر اصلي و زنده او Ogodei (اگداي يا اكتاي) و Toluy (تولي يا تولوي) شركت داشتند. "جوجي" پسر بزرگ او و فاتح روسيه و خزر پيش از تشكيل اين نشست درگذشته بود و پنج پسر ديگر چنگيز از زنان غير رسمي بودند كه نقش مهمي به آنان واگذار نمي شد. نام چنگيز كه موفق به متحد كردن اقوام مغول و سپس تصرف سرزمين هاي ترك نشين و آنگاه شمال شرقي و شرق ايران شد در ابتدا "تموچين" بود. در غرب نام او را گنگيز (Genghis) تلفظ مي كنند. چنگيز خان كه بيم داشت روزگاري دشمنانش گور او را بيابند و بقاياي جسدش را بيرون بياندازند و روح او تا ابد ناراحت باشد محرمانه دستور داده بود كه همه كساني كه در ساختن گور او و مراسم تشييع و تدفين جنازه شركت كنند كشته شوند و اين وصيت پس از مراسم تدفين به دست "اگداي" انجام گرفت و به همين جهت چهل سال طول كشيد تا هيات بين المللي گور او را پيدا كند. جغتاي (Jaghatay) كه در ميان سه پسر اصلي چنگيز كوچكتر از همه بود در آخرين "قوريلتاي" شركت نداشت. وي كه در عمليات رود سند در كنار پدر بوده همانجا مامور شد كه سند، مكران و كرمان را تصرف كند تا بعدا جلال الدين خوارزمشاه از آنها به صورت پايگاه استفاده نكند و جغتاي كرمان را در سال 1222 ميلادي متصرف شد، غارت كرد و ويران ساخت تا چيزي براي جلال الدين باقي نماند. مورخان ضمن تاكيد بر خونريز بودن و شقاوت چنگيز خان در عين حال وي را مردي باهوش و داراي عزم و اراده نيرومند دانسته اند.

تصوير چنگيز خان بر اسكناسهاي 500 توگريكي جمهوري مغولستان ، چرا تصوير كوروش و داريوش بر دو اسكناس از انواع اسكناسهاي ايران نباشد ؟. داريوش بود كه 25 قرن پيش در ايران سكه (داريك) ضرب كرد كه نمونه هاي آن هنوز در موزه ها نگهداري مي شوند

 

1960م:قرص خوردني ضد آبستني در جهان روز 18 اوت سال 1960 به بازار آمد. به علت وجود تقاضا كه هر روز هم بيشتر مي شود، پس از اين تاريخ قرص هاي ضد آبستني دائما در حال تكميل بوده اند و از "هر روز مصرف" به چند هفته و حتي چند ماه يك بار تكامل يافته اند و براي مردان نيز مشابه آنها ساخته شده است. تا سال 1960، برنامه تنظيم خانواده از راههايي جز خوردن قرص ميسر بود.


2003م:الهام حيدر اوغلو علي اف تنها پسر حيدر علي اف رئيس جمهوري (وقت) آذربايجان كه چهارم اوت 2003 در ميان اعتراض احزاب اميد و مساوات نخست وزير و كفيل رئيس جمهور اين كشور شده بود 15 اوت در مصاحبه با «سارا کاروش S.Karush» خبرنگار اسوسييتد پرس گفته بود كه آذربايجان و تركيه يك ملت در دو كشورند و آمريكا و تركيه متحدان نزديك آذربايجان هستند. وي كه هنگام اين مصاحبه41 سال داشت و در دانشگاه مسكو به هزينه دولت شوروي ليسانس روابط بين المللي و دكتراي تاريخ گرفته و قرار بود ديپلمات شوروي شود و در برابر آمريكا و تركيه بايستد حساب نكرد كه امپراتوري روسيه در نيمه اول قرن 19 با دو جنگ و دو قرارداد گلستان و تركمن چاي ناحيه اي را كه بلشويكها با نيات و محاسبات خاص، « جمهوري آذربايجان» ناميدند از ايران گرفت، نه از تركيه و اين قسمت كه در طول قرون، قفقاز ايران (اران) خوانده مي شد هرگز در كنترل تركيه نبود و تا زمان صفويه، بيشتر مردم آنجا زرتشتي بودند و حكام آن ديار بقاياي اميران ايراني بودند كه ساسانيان گمارده بودند و شعراي پارسي سرايي همچون نظامي گنجوي از آن ديار برخاستند. ميان قفقازي هاي جنوبي و تركيه از نظر نژادي، مذهبي و فرهنگ مشابهت وجود ندارد. مي دانيد كه آذري ها ترك نيستند بلكه تركيفيكاسيون شده اند. پيش از ايجاد تركيه هم ميان قفقاز ايران و آناتولي، ارمنستان بزرگتر واقع بود كه تا درياچه «وان» امتداد داشت و رابطه اي ميان دو منطقه نبود و ....

 

الهام حيدر اوغلو علي اف

 

1991م:پيش از ظهر 18 اوت 1991 كه اوضاع شوروي بر اثر سياست ها و يا به نظر بعضي «ماموريت!» گورباچف به هم ريخته بود و امكان اصلاح وجود نداشت تانكها وارد خيابانانهاي مسكو شدند و جمعي از مقامات نظامي و سياسي شوروي در حالي كه در كنار هم نشسته بودند و اظهارات آنان مستقيما از تلويزيون پخش مي شد گفتند كه مجبور شده اند براي نجات! كشور دست به اقدام اضطراري (كودتا) بزنند و گورباچف كه براي استراحت به كريمه رفته، در آنجا تحت نظر است!.

در اين روز اقدام فوق العاده ديگري از جمله مقررات منع رفت و آمد و اجتماعات و دستگيري مخالفان احتمالي و تعليق قوانين عادي و آماده باش پادگانها و احضار افراد ذخيره و احتياط كه معمولا در پي هر كودتاي نظامي - مخصوصا در كشوري چون روسيه كه مردم عادت به مشاهده خشونت دارند روي نداد و همين امر باعث شد كه در روزهاي بعد مخالفان وارد خيابانها شوند و كودتا! شكست بخورد. رهبران كودتا بعدا دستگير شدند كه هركدام پس از مدتي ماندن در زندان آزاد شدند و برخي از آنان مقام تازه يافتند!. بايد دانست كه به علت نبودن مورخ و روزنامه نگار واقعي، شجاع و آزاد اسرار رويدادهاي نيمه دوم دهه 1980 شوروي و تحولات روسيه و ساير اعضاي اتحاديه منحله در دهه 1990 و ادامه آن در پرده ابهام است.

 

تانكها در ميدان سرخ و مردمي كه اين كار جدي نگرفته بودند، بي اعتناء در حال تماشاي آنها


2003م:در هفت روزي كه به 18 اوت 2003 ختم مي شد دو ضعف بزرگ در زندگي بشر امروز آشگار شد و نشان داد كه بشر همانند گذشته دور همچنان آسيب پذير است و پيشرفتهاي مادي (صنعتي و فني) ميزان اين آسيب پذيري را كاهش نداده است.

يكي از اين دو ضعف مسئله قطع برق در ايالات پرجمعيت شمال شرقي آمريكا و جنوب شرقي كانادا بود كه 50 ميليون نفر را از14 اوت به مدت چند روز با تاريكي و دشواري رفت و آمد و خورد و خوراك و... رو به رو ساخت؛ زيرا كه زندگاني بشر امروز وابسته به برق و انرژي و مصنوعات تازه شده است و يك اتصالي كوچك خطوط انتقال و يا از كار افتادن يك دستگاه تبديل، زندگي را بر همه جهنم مي سازد.

مورد ديگر، عدم آمادگي كشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه در برابر موج گرما بود كه در اين كشور به مرگ 3 تا 5 هزار تن، به ويژه سالخوردگان انجاميد. اين وضعيت نشان داد سالخوردگان امروز به همان اندازه سالخوردگان صدها و هزاران سال پيش آسيب پذير و بي يار و ياورند. آنان سازندگان «امروز» بوده اند كه «امروز» آنان را در بدترين لحظات و شرايط رها ساخته بود. آنان كه توانايي خود را صرف رساندن امروزي ها به «امكانات امروز» كرده بودند، در ناتواني رها شده بودند تا از گرما جان بدهند ــ چه جان كندن دردناكي!.

بشر دهها سال است كه متوجه شده از نظر وجدان، آزادي، حقوق، و ... پيشرفتي بيش از نياكان خود نداشته و دمكراسي كه از زمان افلاتون اين همه برايش هياهو شده كمكي به تحقق (واقعي) حكومت مردم بر مردم نكرده و همچنان معدودي مشخص از راه زرنگي و يا روابط فاميلي حاكم بر آنان هستند و انتخابات و ... همه اش بازي هاي همانها براي سرگرمي و فريب اينان (توده ها) است و ....

 


1587: انگليسي ها براي تحكيم ريشه خود در آمريكاي شمالي نوشته اند كه در اين روز يك زن مهاجر در جزيره رونوك ( كاروليناي شمالي ) نو زاد دختري به دنيا آورد كه نامش را « دير » گذاشتند. اين مهاجر نشنين بعدا ناپديد و از صحنه محو شده است. بنابراين معلوم نيست كه «روزنگار» نويسهاي انگليسي زادروز او را از كجا آورده اند . با وجود اين ، اينك آن منطقه به نام اين نوزاد شهرستان دير ( دير كاونتي ) ناميده مي شود.

1846: ژنرال آمريكايي «استيفن كرني» با نيروهاي خود شهر «سانتافه » مهاجر نشين قديمي اسپانيائي ها در امريكاي شمالي را كه جزئي از قلمرو مكزيك بود تصرف كرد كه اينك يكي از شهر هاي ايالت نيومكزيكو آمريكاست.

1894: دستگاه قانونگزاري فدرال آمريكا براي اين كشور « دفتر مهاجرت » ايجاد كرد تا كار مهاجرت به اين كشور را تحت نظم و قاعده درآيد. اين دفتر بعدا به نام سازمان مهاجرت آمريكا در چارچوب دادستاني كل ( معروف به وزارت دادگستري ) قرار گرفت .

1914: وودرو ويلسون رئيس جمهوري وقت آمريكا بيطرفي اين كشور در قبال جنگ اروپاييان ( جنگ جهاني اول ) را اعلام كرد. با وجود اين ، در اواخر اين جنگ مصلحت ديد كه وارد آن شود و كشورش را از انزوا خارج سازد.

1958: فيدل كاسترو در جريان انقلاب كوبا راديو مخفي انقلاب را با نطق خود گشود.

1961: كار ساختن ديوار سيمي برلين (باسيم خردار - موقت) به پايان رسيد. دليل عمده ساختن اين ديوار از سوي دولت آلمان شرقي که بعدا بتوني شد اين بود كه رسانه هاي غرب هر كس را كه از شرق آلمان به غرب اين سرزمين پناهنده مي شد وسيله اي براي انتقاد از «كمونيسم» و جهنم آن قرار مي دادند و يكي از منابع خبر آنها همين فرارها شده بود و روزنامه هاي ساير كشور ها نيزكه منابعشان دستگاههاي خبررساني غرب بود اين خبرها را نقل مي كردند و مردم در سطح جهان نسبت به سوسياليسم دلسرد مي شدند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |

 

 

 

آداب معاشرت در فرهنگ روستا

 

 

سلام کردن

عادت مردم فهيم و ساده روستا اين است که هر فرد کوچک تر بايد بر فردي که از لحاظ سن و سال از او بزرگ تر است، سلام کند، مگر در مورد افراد روحاني معمم که در اين مورد وقتي شخصي روحاني باشد بهتر آن مي دانند که ديگران بر او سلام کنند. هر چند که از حيث سن و سال از وي بزرگ تر باشند، اگر آن ها همديگر را نشناسند عادت و رسم آن ها اين است که بر روحاني و معمم بايد سلام کرد. به خاطر علم، سواد، آگاهي و دانش و لباس مقدسي که پوشيده است.

مي گويند زنان، هر چند هم که مسن باشند بر مردي که نوجواني را پشت سر گذاشته بايد سلام کنند مگر در مورد کودکان و نوجوانان کم سن و سال که آنان بر زنان پير بايد سلام کنند. ديگر اين که مردم روستا هنوز هم عادت دارند به محض اين که از در وارد شدند بر حاضران سلام کنند و اين سنت از لحاظ تربيتي و خانوادگي رواج کامل دارد تا جايي که ممکن است اگر ميهماني يا بزرگ تري چند بار به داخل حياط رفت و برگشت، هر بار بر او سلام مي کنند هر چند فاصله زماني اندک باشد.

 

 

دست بوسي

اگر فردي از راه دوري آمده و مدتي است طرفين همديگر را نديده اند مانند اين که شخصي از زيارت آمده يا در جاي ديگري زندگي مي کند وقتي يکديگر را ملاقات کردند، اگر آن شخص پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، عمو يا عمه يا دايي يا اين که برادر بزرگ باشد دست او را مي بوسند و آن شخص هم متقابلا صورت و پيشاني طرف را مي بوسد.

همچنين در آداب معاشرت روستاييان است که وقتي کسي به طور رسمي از نقطه اي به نقطه ديگري براي ملاقات و ديدار مي رود، نبايد دست خالي باشد در صورت امکان بايد چيز مناسبي با خود به عنوان هديه و تحفه ببرد که معمولا خوراکي مي باشد مانند: ميوه، کله قند و... که آن را در سفره يا بقچه اي گذاشته براي ميزبان مي برد و آن را سوغاتي گويند.

در هنگام بازگشت، ميزبان نيز جواب مي گويد و همان ظروف را که خالي کرده از اشياي ديگري که از لحاظ ارزش در همان حدود باشد، پر کرده جلوي ميهمان مي گذارد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |

 

 گرانترين مربي = بهترين مربي؟


دريافتي مربيان ليگ، به نسبت سال‌هاي گذشته و با توجه به گراني موجود در فوتبال ايران، افزايش چشمگيري داشته است.

در حالی که هفته اول دهمین دوره لیگ‌برتر فوتبال ایران امروز آغاز خواهد شد، یک نکته قابل توجه در این زمینه این است که دریافتی مربیان لیگ، به نسبت سال‌های گذشته و با توجه به گرانی موجود در فوتبال ایران، افزایش چشمگیری داشته است. حال آنکه مربیان ایرانی در خارج از ایران کمترین بازاری ندارند.

امسال از 18 تیم لیگ برتر، 16 تیم مربی داخلی و 2 تیم مربی خارجی دارند.

در بین مربیان لیگ‌برتر، تومباکوویچ، مربی اهل یوگسلاو استیل‌آذین با قراردادی بالای یک میلیون دلار بیشترین دریافتی خالص را در میان مربیان شاغل در لیگ داشته است. البته مسوولان استیل‌آذین در حالی این رقم را به وی می‌پردازند که به‌نظر می‌رسد شرایط کلی موجود و مشکلات در جذب مربیان خارجی وجود دارد، باعث افزایش قیمت آنها شده است.

اما در بین مربیان داخلی، بدون تردید امیر قلعه‌نوعی گرانترین مربی فوتبال ایران است که بعد از قهرمانی با سپاهان قرارداد خود را در شرایطی بهتر تمدید کرد. در مورد قلعه‌نوعی گفته می‌شود که او در صورت کسب مجدد عنوان قهرمانی و دریافت پاداش‌ها و کسب جام‌حذفی و صعود در آسیا مبلغی حول و حوش یک میلیارد تومان را دریافت خواهد کرد. نوع قراردادها در سپاهان مشروط است و با توجه به میزان موفقیت پرداخت می‌شود که قلعه‌نوعی نیز از این مساله مستثنی نبوده است.

در کنار امیر قلعه‌نوعی، علی دایی نیز مربی گرانقیمتی است و با توجه به سوابق قبلی، به‌نظر نمی‌رسد او بابت یک سال کار در پرسپولیس، مبلغی کمتر از 800 میلیون تومان بگیرد. البته در مورد مبلغ قرارداد علی دایی هیچ اظهارنظر رسمی‌ای وجود ندارد و همه چیز در حد حدس و گمان است.

در رده بعدی مربیان ایرانی، به مجید جلالی و منصور ابراهیم‌زاده می‌رسد که دریافتی آنها در طول فصل حول و حوش رقم 400 میلیون و بیشتر خواهد بود. مربیان دیگری مثل اکبر میثاقیان، صمد مرفاوی، فراز کمالوند، محمد احمدزاده، اصغر مدیرروستا، حمید استیلی نیز رقمی بالای 350 میلیون تومان دریافت کرده‌اند و مربیانی مثل رسول کربکندی، محمد مایلی‌کهن، محمود یاوری و حسین فرکی نیز در همین حول و حوش دستمزد گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد ارزانترین مربی لیگ‌برتر فرهاد پورغلامی سرمربی ملوان است. از میزان دریافتی کاسیمیرو مربی برزیلی نفت آبادان هم هیچ اطلاعی در دست نیست.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |

اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)

 

امشب كه در بهشت وا مى ‏گردد
هر درد نگفتنى دوا مى ‏گردد
از يمن ولادت امام سجاد(ع)
حاجات دل خسته روا مى ‏گردد
ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

امشب ای اهل دعا روح دعا می آید
پسر خامس اصحاب کسا می آید
مؤمنین گرد هم آیید به محراب دعا
صف ببندید که مولای شما می آید
میلاد سید الساجدین(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

پيشانى آفتاب دارى، آرى
در ديده‏ ى جان گلاب دارى، آرى
گل نغمه ى نور، از كلامت جارى است
سجادى و عشق ناب دارى، آرى

 

اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)

 

با قامت عصمت و حيا مى ‏آيد
با بانگ مناجات و دعا مى ‏آيد
ميلاد عبادت است يعنى سجاد
از سوى خدا به سوى ما مى ‏آيد
میلاد سید الساجدین(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

نور چشم خامس آل عبا زین العباد
شافع عصیان به روز واپسین آمد پدید
میلاد امام زین العابدین(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

امام العابدین خوش آمد
سیدالساجدین خوش آمد
به فرزند زهرا نور عین آمده
جهان را امام العالمین آمده
میلاد علی بن الحسین آمده
روح قرآن و دین خوش آمد

 

اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)

 

یا فاطمه چشم تو روشن
بیت الولا گردیده گلشن
حق بر حسینت یک دسته گل داد
آمد به دنیا امام سجّاد
میلاد امام زین العابدین(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

میلاد زین العابـدین است
عید امام الساجدیـن است
زهرا و حیدر مسرور و دلشاد
آمد به دنیا امام سجّاد
ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

ای عترت پاک پیمبر
ای شیعه زهرا و حیـدر
شادی نمائید شد عید میلاد
آمد به دنیا امام سجّاد
میلاد سید الساجدین(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)

 

امروز دل اهل ولايت شاد است
ميلاد سعيد اشرف ايجاد است
آن قدر به درگاه خدا كرد سجود
معروف از آن به سيد سجاداست
میلاد سید الساجدین(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

گل باغ یاسین خوش آمد
امام العابدین خوش آمد
این پسر مرآت حُسن پیغمبر است
زبانش ذوالفقار دست حیدر است
این پسر بر حسین، حسین دیگر است
نجل حبل المتین خوش آمد
ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

روشن دل اهل یقین است
عید امام العارفین است
اهل حقیقت تبریکتان باد
آمد به دنیا امام سجّاد
ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)

 

 

هستی ما بود ولایش
تفسیر جانبخش دعایش
دل با دعایش حق را کند یاد
آمد به دنیا امام سجّاد
میلاد سید الساجدین(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

دعای او صفای جان است
حرز تمام شیعیان است
ما را نماید پیوسته امداد
آمد به دنیا امام سجّاد
ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)

 

امام العابدین خوش آمد
دل شده منجلی مبارک
عید چارم ولی مبارک
حسین بن علی مبارک
بر تو عین الیقین خوش آمد
امام العابدین خوش آمد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

ای اهل دعا! روح دعا باد مبارک
در دیـده تجلای خدا باد مبارک
این عید مبارک، به شما باد مبارک
لبخند امـام شهدا بـاد مبـارک
جان در بدن عالم ایجاد مبارک
آمد به جهان حضرت سجاد، مبارک

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

خدا امشب ولیّش را ولی داد
جمالی منجلی نوری جلی داد
حسین بن علی چشم تو روشن
که امشب بر تو ذات حق علی داد
شب وجد امـام عالـمین است
که میلاد علی بن الحسین است
ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)

 

امام چارم آوردی بـه دنیا
عروس حضرت زهرا مبارک
عبادت‌های حیدر یـاد آمد
که عید حضرت سجاد آمـد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

از مهين بانوى ايران سر زد از خاك عرب
آفتابى كز جمالش شد عيان آيات ربّ
حجّت حقّ، رحمت مطلق ، علىّ بن الحسين
درّة التّاج شرف ، ماه عجم ، شاه عرب
ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد

 

**********اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)**********

 

جشن ميلاد امام چارمين آمد پديد
روز وجد مؤمنات و مؤمنين آمد پديد
درّة التّاج فضيلت جوهر علم لدن
حضرت سجّاد زين العابدين آمد پديد

 

اس ام اس ولادت امام سجاد (ع)

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : saminbanoo |
رپورتاژ
سایت مربوط به قیمت کالاهای دیجیتال
فال حافظ
طراحی سایت با وب افرا
صنعت پرورش شتر مرغ
تورهای لحظه آخری ارزان قیمت اروپا آنتالیا روسیه و استانبول
استفاده از میز و صندلی های استاندارد در تالار عروسی
بلیط های چارتری ارزان قیمت
مهم بودن فضای آتلیه های عروس در انتخاب
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
جاذبه های گردشگری مازنداران مشهد و معرفی تور مالزی ارمنستان نوروز 96
اتوبار و باربری آریا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
با سایت ویدوبین آشنا شوید
درج آگهی رایگان
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی

لینک های مفید
معماری داخلی | مکمل بدنسازی | طراحی ست اداری | اجاره سوئیت مبله در تهران | افزایش فالوور اینستاگرام | آموزش مجازی | قیمت آبنما | تبلیغات اینترنتی | نازایی | جوش فلزات |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.